top of page
download (69).jfif

Polityka prywatności

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE WARUNKI („WARUNKI”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PLATFORMY I USŁUGI FROM WWW.DOMINION-CS.COM, LUB JEJ PODDOMENY, TAKIE JAK AS APP.DOMINION-CS.COMHELP.DOMINION-CS.COM AND SUPPORT.DOMINION-CS.COM (“PLATFORMA”). KLIKAJĄC PONIŻSZY PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” LUB KORZYSTAJĄC Z PLATFORMY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ TOWARZYSZĄCEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ TOWARZYSZĄCEJ TOWARZYSZĄCEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI POD ADRESEM WWW.DOMINION-CS.COM JEŚLI WYBIERZESZ „NIE AKCEPTUJĘ”, PROCES REJESTRACJI NIE BĘDZIE KONTYNUOWANY I NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z PLATFORMY. NIE WYBIERAJ „AKCEPTUJĘ”, NIE KONTYNUUJ REJESTRACJI ANI NIE KORZYSTAJ Z PLATFORMY, DOPÓKI DOKŁADNIE NIE PRZECZYTASZ, NIE ZROZUMIASZ I NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI, NIE KONTYNUUJ REJESTRACJI I NIE KORZYSTAJ Z PLATFORMY

PONADTO UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW LUB WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW LUB REGULACJI W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, KTÓRE WYMAGAJĄ ORYGINALNEGO (NIEELEKTRONICZNEGO) PODPISU LUB DOSTARCZENIA LUB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW NIEELEKTRONICZNYCH, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Polityka prywatności i ochrony danych Dominion Capital Strategies Limited

Dziękujemy za odwiedzenie www.dominion-cs.com (wraz z całą zawartością tej witryny) („Platforma”) obsługiwana przez Dominion Capital Strategies Limited. ("Panowanie"). Twoja prywatność jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić Twoją prywatność, zapewniamy niniejszą politykę prywatności i ochrony danych („Polityka prywatności”) wyjaśniającą nasze praktyki dotyczące informacji online oraz sposób, w jaki Twoje informacje są gromadzone i wykorzystywane na tej Platformie. Niniejsza Polityka prywatności stanowi część Warunków użytkowania, dostępnych pod adresem www.dominion-cs.com

Klikając pole „Zgadzam się na Politykę prywatności” lub wskazując to na piśmie, zgadzasz się („Ty”) na związanie się warunkami niniejszej Polityki prywatności od tej daty. Jeśli nie zgadzasz się na związanie jakimkolwiek warunkiem niniejszej Polityki prywatności, nie możesz korzystać z Platformy ani Usług.

Wstęp

 

Zobowiązujemy się do poszanowania Twojej prywatności online i uznajemy potrzebę ochrony i zarządzania wszelkimi danymi osobowymi („Dane osobowe”), które nam udostępniasz.

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji osoby fizycznej, w tym między innymi imię i nazwisko, profil osobisty, informacje finansowe, adres domowy lub inny adres fizyczny, adres e-mail lub inny kontakt Informacja.

Aby korzystać z Platformy, Użytkownik musi być: (i) Klientem Dominion, (ii) Klientem Dominion uprawnionym do korzystania z Platformy, (iii) doradcą finansowym zaakceptowanym przez Dominion do kierowania klientów do Dominion, ( iv) zezwolenie na korzystanie z Platformy przez upoważnionego doradcę finansowego, (v) personel Dominion lub (vi) usługodawcę uczestniczącego w procesach zaplecza lub rozwoju, lub (vii) regulator lub ważny organ. Będzie to wymagało podania nam hasła, którego będziesz używać do korzystania z Platformy oraz innych określonych informacji. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 13 roku życia.

Sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe

Przesłane nam Dane Osobowe zostaną wykorzystane do skontaktowania się z Tobą i uwierzytelnienia Twojego dostępu do usług Platformy, do których jesteś upoważniony.

Możemy przekazywać Twoje Dane Osobowe zewnętrznym usługodawcom Dominion wyłącznie w celu świadczenia Ci usług Platformy. Wymagamy od naszych zewnętrznych dostawców, aby takie informacje były przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz odpowiednimi międzynarodowymi standardami i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Dominion nie będzie angażować stron trzecich, które nie przestrzegają naszych wymagań dotyczących prywatności danych.

Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie dystrybuujemy Twoich Danych Osobowych niepowiązanym stronom trzecim, a ujawnimy Twoje Dane Osobowe tylko wtedy, gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie takich informacji jest uzasadnione przez Dominion w celu i) przestrzegania wszelkich obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub wniosku rządowego, ii) egzekwować nasze Warunki użytkowania, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń, iii) wykrywać oszustwa, zapobiegać im lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi lub iv) chronić przed naruszeniem praw , własności lub bezpieczeństwa Dominion, Platformy, jej użytkowników, Ciebie lub społeczeństwa.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

 

Niektóre strony naszej Platformy wykorzystują pliki „cookie” i inne technologie śledzenia. „Ciasteczko” to mały plik tekstowy, który może służyć np. do zbierania informacji o aktywności na Platformie. Niektóre pliki cookie i inne technologie mogą służyć do przywołania Danych osobowych wskazanych wcześniej przez użytkownika Platformy. Większość przeglądarek pozwala Ci kontrolować pliki cookie, w tym czy je akceptować i jak je usuwać.

Możesz ustawić większość przeglądarek tak, aby powiadamiały Cię o otrzymaniu pliku cookie lub możesz zablokować pliki cookie w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się usunąć lub zablokować pliki cookie, będziesz musiał ponownie wprowadzić pewne informacje identyfikujące, aby uzyskać dostęp do niektórych części Platformy.

Technologie śledzenia mogą zapisywać informacje, takie jak domeny internetowe i nazwy hostów; Adresy protokołu internetowego (IP); oprogramowanie przeglądarki i typy platform operacyjnych; wzorce kliknięć; oraz daty i godziny dostępu do naszej Platformy. Używanie przez nas plików cookie i innych technologii śledzenia pozwala nam ulepszać naszą Platformę i Twoje doświadczenia w sieci.

Dostęp/Dokładność

W zakresie, w jakim przekazujesz nam Dane osobowe, Dominion chce zachować dokładne Dane osobowe. Możesz sprawdzić swój profil i dodać/usunąć informacje lub poprawić nieprawidłowe informacje.

W przypadku fuzji, sprzedaży lub upadłości

W przypadku przejęcia lub połączenia Dominion z podmiotem zewnętrznym zastrzegamy sobie prawo, w każdej z tych okoliczności, do przeniesienia lub cesji informacji, które zebraliśmy od naszych użytkowników w ramach takiej fuzji, przejęcia, sprzedaży lub innej zmiany kontroli, ale tylko zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.

Zaangażowanie

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Ochrona Twojej prywatności w sieci to dziedzina, która ewoluuje, a witryny Dominion nieustannie ewoluują, aby sprostać tym wymaganiom. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem legal@dominion-cs.com. Zajmiemy się każdym problemem w miarę naszych możliwości tak szybko, jak to możliwe.

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem naszej Platformy, jest priorytetem dla Dominion. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do; lub nieautoryzowanej zmiany, ujawnienia lub zniszczenia; Twoich danych osobowych. Nasze serwery i nasze bazy danych są chronione za pomocą standardowych technologii bezpieczeństwa, takich jak standardowe zapory ogniowe i ochrona hasłem.

Ochrona danych

  1. W odniesieniu do wszelkich danych dostarczonych przez Ciebie, gwarantujesz i zapewnisz, że Ty i/lub Twoi Użytkownicy: (a) będziecie posiadać wszystkie niezbędne rejestracje, zgody lub upoważnienia niezbędne na mocy obowiązującego prawa, aby zezwolić Dominion lub jakiemukolwiek zewnętrznemu dostawcy na przechowywanie i przetwarzać dane w celu wypełnienia obowiązków Dominion wynikających z niniejszej Umowy; (b) przestrzegać i nadal będzie przestrzegać wszelkich odpowiednich przepisów, wytycznych i kodeksów postępowania związanych z ochroną danych; oraz (c) dostarczać Dominion od czasu do czasu wszelkich niezbędnych poprawek lub zmian w danych; (d) poinformować Dominion, gdy Klient lub Użytkownicy przestaną przestrzegać postanowień niniejszej Umowy dotyczących ochrony danych; (e) zapewnić poprawność dostarczonych danych, o ile jest to rozsądnie możliwe;

  2. że Ty i/lub Twoi użytkownicy uzyskaliście wcześniej niezbędne zgody, aby umożliwić firmie Dominion ujawnienie Ci danych;

  3. Jeśli Ty i/lub Twoi użytkownicy przekażą Dominion dane, Dominion: (a) zapewni, że takie dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów autoryzowanych przez Klienta lub dozwolonych na mocy odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych lub na mocy Umowy; (b) niezwłocznie powiadomić Klienta o wszelkich prośbach, które Dominion otrzyma od osób, których dane dotyczą, o dostęp do takich danych lub ich poprawienie lub o wszelkiej korespondencji z odpowiednimi komisarzami ds. informacji w odniesieniu do danych; (c) posiadać jakiekolwiek dane jako „podmiot przetwarzający dane”, a Klient i jego Użytkownicy niniejszym potwierdzają i wyrażają zgodę na tę rolę.

Zanonimizowane dane

Dominion wykorzystuje informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika, uzyskane z Platformy, w celu zapewnienia użytkownikom ulepszonych usług, lepszego zrozumienia korzystania z naszych usług oraz tworzenia raportów, które możemy dostarczać użytkownikom, stronom trzecim i/lub ogółowi społeczeństwa według naszego uznania . Zebrane informacje to nieosobowe informacje statystyczne („Dane zanonimizowane”). Zgadzając się na niniejszą Politykę, zapewniasz i/lub uzyskasz od swoich Użytkowników zgodę na wykorzystywanie przez Dominion takich informacji w sposób opisany w niniejszym dokumencie oraz zgodnie z niniejszą Polityką i warunkami odpowiednich Umów. Gwarantujesz, że takie przetwarzanie przez Dominion jest zgodne z Twoimi zobowiązaniami wynikającymi z odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych.

Przekazywanie danych za granicę

Oczywiście Internet składa się z dużej liczby połączeń międzynarodowych, a różne rodzaje komunikacji będą nieuchronnie skutkować transferem informacji przez granice międzynarodowe. Wszelkie Dane Osobowe zebrane od lub na temat użytkowników w związku z Platformą lub w inny sposób na mocy niniejszych Warunków będą przechowywane i przetwarzane przez Dominion lub stronę działającą w jej imieniu. Wszystkie takie transfery, hosting, konserwacja i przetwarzanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami UE i amerykańskimi przepisami dotyczącymi „bezpiecznej przystani”. Twoja zgoda i zgoda Klienta Dominion na niniejsze Warunki oraz dalsze korzystanie z Platformy oznacza Twoje wyraźne zrozumienie i zgodę na to, że gdy Dane osobowe zostaną przekazane firmie Dominion, będą one przetwarzane w różnych jurysdykcjach.

Twoja zgoda

Klikając „ZGADZAM SIĘ” w polu poniżej, wyrażasz zgodę na warunki naszej Polityki prywatności, na przesyłanie danych za granicę oraz na przetwarzanie danych osobowych przez Dominion w celach podanych powyżej. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie kontynuuj rejestracji i nie korzystaj z naszej Platformy. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie, przy czym takie zmiany zostaną opublikowane na stronie www.dominion-cs.com/legal. Dalsze korzystanie z naszej Platformy po opublikowaniu zmian w niniejszych warunkach oznacza akceptację tych zmian.

 

bottom of page