top of page
download (69).jfif

Warunki korzystania

WAŻNE – PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE WARUNKI („WARUNKI”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PLATFORMY I USŁUGI FROM WWW.DOMINION-CS.COM, LUB JEJ PODDOMENY, TAKIE JAK AS APP.DOMINION-CS.COMHELP.DOMINION-CS.COM AND SUPPORT.DOMINION-CS.COM (“PLATFORMA”). KLIKAJĄC PONIŻSZY PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” LUB KORZYSTAJĄC Z PLATFORMY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ TOWARZYSZĄCEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ TOWARZYSZĄCEJ TOWARZYSZĄCEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI POD ADRESEM WWW.DOMINION-CS.COM JEŚLI WYBIERZESZ „NIE AKCEPTUJĘ”, PROCES REJESTRACJI NIE BĘDZIE KONTYNUOWANY I NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z PLATFORMY. NIE WYBIERAJ „AKCEPTUJĘ”, NIE KONTYNUUJ REJESTRACJI ANI NIE KORZYSTAJ Z PLATFORMY, DOPÓKI DOKŁADNIE NIE PRZECZYTASZ, NIE ZROZUMIASZ I NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI, NIE KONTYNUUJ REJESTRACJI I NIE KORZYSTAJ Z PLATFORMY

PONADTO UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH PRAW LUB WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW LUB REGULACJI W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, KTÓRE WYMAGAJĄ ORYGINALNEGO (NIEELEKTRONICZNEGO) PODPISU LUB DOSTARCZENIA LUB PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW NIEELEKTRONICZNYCH, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

WAŻNA UWAGA

Ty i Klient Dominion (zgodnie z definicją w niniejszym dokumencie) oświadczacie i gwarantujecie, że macie co najmniej 18 lat. Należy pamiętać, że Platforma nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia lub poniżej odpowiedniego wieku pełnoletności w Twojej jurysdykcji. Jeśli Dominion w wiarygodny sposób dowie się, że zarejestrowany użytkownik jest dzieckiem poniżej 18 roku życia lub innego odpowiedniego wieku, Dominion usunie konto tego użytkownika.

DOMINION WARUNKI KORZYSTANIA / UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, Ty i Klient Dominion oświadczacie, że jesteście w stanie być nimi związani lub, jeśli działacie w imieniu firmy lub podmiotu, że jesteście upoważnieni do zaciągania zobowiązań wobec takiego podmiotu. Zanim przejdziesz dalej, powinieneś wydrukować lub zapisać lokalną kopię niniejszej Umowy do swojej dokumentacji.

Udzielenie ograniczonej licencji

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i wypełnienia zobowiązań umownych wobec Dominion Capital Strategies Limited („Dominion”) przez stronę upoważniającą Cię do korzystania z Platformy na warunkach konta w Dominion („Klient Dominion”) lub na warunkach polecenia umowy z Dominion („Doradca”) lub Klientem lub Doradcą Dominion („Użytkownik” lub Użytkownicy”), Dominion udziela Użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, niezbywalnej, niezbywalnej prawo do korzystania z Platformy Dominion. Dominion zastrzega sobie wszelkie prawa do Platformy, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, w tym między innymi prawa własności i prawa własności.

Dominion jest uprawniona, bez żadnej odpowiedzialności, do odmowy, ograniczenia, ograniczenia, zawieszenia i/lub ingerencji lub przerwania działania Platformy lub dowolnej jej części, bez powiadamiania Użytkownika o naprawie, ulepszeniu i/lub uaktualnieniu Platformy lub jakichkolwiek innych z powodów rozwiązania umowy, jak podano poniżej.

Dominion może zmienić dowolne cechy techniczne Platformy, aby nadążyć za najnowszymi wymaganiami i rozwojem technologicznym, według własnego uznania i bez powiadomienia.

Wyłączenia licencji

Użytkownik nie może korzystać z Platformy w całości lub w części, co nie jest wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach. Zezwolenie udzielone w niniejszym dokumencie jest wyłącznie dla Twojej korzyści i może być wykorzystywane wyłącznie do Twoich wewnętrznych celów. Na mocy niniejszej umowy nie udziela się licencji, praw ani udziałów w jakimkolwiek znaku towarowym Dominion, nazwie handlowej lub znaku usługowym. Nie będziesz podejmować żadnych działań mających na celu udaremnienie działania jakichkolwiek środków bezpieczeństwa włączonych do Platformy, www.dominion-cs.comlub jej subdomeny, takie jak app.dominion-cs.comhelp.dominion-cs.com and support.dominion-cs.com.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na korzystanie z Platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zgadzasz się, że w żadnym wypadku nie będziesz

 • Kopiować ani modyfikować żadnego oprogramowania na Platformie;

 • Dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować lub dezasemblować całości lub części Platformy;

 • sprzedawać, przyznawać zabezpieczenia ani przekazywać reprodukcji Platformy innym stronom w jakikolwiek sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie, ani nie wynajmować, dzierżawić ani licencjonować Platformy innym osobom;

 • Ułatwiać, tworzyć lub utrzymywać jakiekolwiek nieautoryzowane połączenie z Platformą, w tym między innymi wszelkie połączenia z jakimkolwiek nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub próbuje emulować Platformę. Wszystkie połączenia z Platformą można nawiązywać wyłącznie za pomocą metod i środków wyraźnie zatwierdzonych przez Dominion. Pod żadnym pozorem nie możesz łączyć się ani tworzyć narzędzi, które pozwalają Tobie lub innym osobom łączyć się, przeszukiwać, przeglądać zastrzeżony interfejs Platformy inny niż te wyraźnie udostępnione przez Dominion do użytku publicznego;

 • Korzystać z Platformy w jakikolwiek oszukańczy sposób;

KORZYSTANIE Z PLATFORMY I WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Obowiązki użytkownika. Ty („Użytkownik”) i Klient Dominion jesteście odpowiedzialni za wszystkie działania, które mają miejsce na Twoim koncie Użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami (w tym z Polityką prywatności Dominion). Dane użytkownika (zgodnie z definicją poniżej), które tworzysz, przesyłasz lub kopiujesz na Platformę, mogą, jeśli zdecydujesz, być odczytywane, kopiowane, wykorzystywane i redystrybuowane zgodnie z wybranymi przez Ciebie ustawieniami prywatności. Użytkownik będzie: (i) ponosić wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, zgodność z prawem, niezawodność, stosowność, dostępność i ustawienia prywatności wszystkich Danych użytkownika; (ii) dołożyć uzasadnionych starań, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do Platformy lub powiązanych z nią systemów i sieci lub korzystanie z niej oraz jak najszybciej powiadomić Dominion o każdym takim nieautoryzowanym dostępie lub użyciu; (iii) podczas korzystania z Platformy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, federalnego i zagranicznego; (iv) nie wysyłać spamu ani w inny sposób zduplikowanych lub niechcianych wiadomości z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa; (v) nie wysyłać ani nie przechowywać świadomie materiałów naruszających prawa, obscenicznych, zawierających groźby, oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub deliktowych, w tym materiałów szkodliwych dla dzieci lub naruszających prawa do prywatności osób trzecich; (vi) nie wysyłać ani nie przechowywać świadomie materiałów zawierających wirusy oprogramowania, złośliwy kod, robaki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod komputerowy, pliki, skrypty, agentów lub programy; (vii) nie ingerować ani nie zakłócać integralności ani wydajności Platformy ani danych w niej zawartych; oraz (viii) nie próbować sondować, skanować, penetrować ani testować słabych punktów systemu lub sieci Dominion ani naruszać środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania Dominion, czy to za pomocą technik pasywnych, czy inwazyjnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Dominion.

Rejestracja. Aby korzystać z Platformy, Ty i/lub Klient Dominion musicie wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny użytkownika („Formularz rejestracyjny”). W ramach tego procesu rejestracji, Ty i Klient Dominion zgadzacie się na: (i) podanie pewnych ograniczonych informacji o sobie i Kliencie Dominion zgodnie z monitem Platformy podczas procesu rejestracji lub później (takie informacje muszą być aktualne , kompletne i dokładne) oraz (ii) utrzymywać i aktualizować te informacje zgodnie z wymaganiami, aby były aktualne, kompletne i dokładne. Informacje wymagane podczas pierwotnej rejestracji będą określane jako dane rejestracyjne („Dane rejestracyjne”). Jeśli Dominion odkryje, że którekolwiek z Twoich danych rejestracyjnych są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, lub jeśli Dominion ustali według własnego uznania, że Ty lub Klient Dominion nie jesteście odpowiednim subskrybentem lub użytkownikiem Platformy, Dominion może cofnąć wszelkie prawa do uzyskiwać dostęp i korzystać z Platformy, Usługi i oprogramowania niezwłocznie po powiadomieniu.

Hasło. Podczas rejestracji w celu korzystania z Platformy otrzymasz hasło w formacie określonym przez Dominion. Nie ujawnisz takiego hasła żadnej innej osobie ani podmiotowi i zapewnisz, że hasło pozostanie poufne przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. W przypadku, gdy znasz lub masz uzasadnione podejrzenie, że osoba trzecia zna Twoje hasło, natychmiast zmienisz swoje hasło i powiadomisz Dominion, wysyłając wiadomość na adres: support@dominion-cs.com. Jeśli Dominion ma uzasadnione podstawy, by sądzić, że niewłaściwie użyłeś lub używasz hasła, Dominion może zażądać od Ciebie zmiany hasła lub zawiesić korzystanie z Platformy do czasu, gdy Dominion uzna, że bezpieczeństwo Platformy i usług nie jest zagrożone dłużej zagrożone przez Twoje działania na koncie.

Sprzęt użytkownika. Dominion nie ponosi odpowiedzialności za (i) uzyskiwanie i utrzymywanie sprzętu Użytkownika ani usług pomocniczych potrzebnych do połączenia z Platformą, dostępu do niej lub korzystania z niej w inny sposób; (ii) uiszczanie opłat za dostęp stron trzecich (np. kiosk, ISP, telekomunikacja) ponoszonych podczas korzystania z Platformy; oraz (iii) zapewnienie, że sprzęt Użytkownika i wszelkie usługi pomocnicze są kompatybilne z Platformą i spełniają wszystkie wymagania konfiguracyjne określone w Dokumentacji.

Aktualizacje i konserwacja. Dominion może od czasu do czasu wdrażać lub udostępniać poprawki, aktualizacje i modyfikacje Platformy, które należy zainstalować, aby Użytkownik mógł nadal korzystać z Platformy. Dominion może aktualizować Platformę bez wiedzy i zgody użytkownika, a Ty niniejszym udzielasz Dominion zgody na wdrażanie i stosowanie takich poprawek, aktualizacji i modyfikacji. Dominion podejmie wszelkie uzasadnione próby handlowe w celu nieprzerwanego udostępniania Usług, ale zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępności Platformy w celu przeprowadzenia konserwacji Usług w takich odstępach czasu i na takie okresy, jakie Dominion może zdecydować według własnego uznania. W miarę możliwości firma Dominion powiadomi o takich działaniach z wyprzedzeniem.

Zapewnienie Platformy przez Dominion. Dominion nieustannie wprowadza innowacje, aby zapewnić swoim użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że forma i charakter Platformy, którą zapewnia Dominion, mogą się od czasu do czasu zmieniać bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku, gdy Platforma stanie się przedmiotem działań lub roszczeń z tytułu naruszenia Praw własności intelektualnej, Dominion ma prawo (i) zmodyfikować lub wymienić Platformę w taki sposób, aby naruszenie ustało, lub (ii) wypowiedzieć niniejszą Umowę w w odniesieniu do wszelkich usług Platformy, jakie Dominion uzna za stosowne, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności (z wyjątkiem ograniczonej odpowiedzialności Dominion za odszkodowanie na mocy niniejszej Umowy za działania lub roszczenia przed takim rozwiązaniem, jeśli takie istnieją).

Dostępność usług i zgodność z przepisami. Możesz nie kwalifikować się do wszystkich produktów lub usług opisanych na Platformie. Masz obowiązek zapoznać się z wszelkimi odpowiednimi lokalnymi ograniczeniami i ich przestrzegać.

Podwykonawcy. W niektórych przypadkach Dominion korzysta z usług podwykonawców w celu świadczenia usług na Platformie. Czasami ci podwykonawcy, którzy są związani z Dominion warunkami poufności i umowami o zachowaniu poufności, będą świadczyć usługi Platformy na rzecz Użytkownika w imieniu samego Dominion. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że podwykonawcy będą uprawnieni do świadczenia Ci usług Platformy.

PRAWA WŁASNOŚCI

Własność. Platforma i inna własność intelektualna (w tym między innymi oprogramowanie, sprzęt, produkty, procesy, algorytmy, interfejsy użytkownika, know-how i inne tajemnice handlowe, techniki, projekty, wynalazki i inne materialne lub niematerialne materiały techniczne lub informacje) Dominion i jej zewnętrznych dostawców usług lub danych, a także wszystkie ich kopie i części, niezależnie od tego, czy którekolwiek z powyższych powstały wcześniej, zostały opracowane w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy lub w inny sposób, są i zawsze pozostaną jedyną i wyłącznej własności Dominion lub odpowiedniej Strony Trzeciej, w tym bez ograniczeń, wszystkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i wszystkie inne Prawa własności intelektualnej zawarte w nich lub z nimi związane. Nie ma żadnych dorozumianych praw, a wszelkie inne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Umowie, są zastrzeżone. O ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wszystkie licencje, prawa lub udziały w Platformie, jej treści, usługach, dziełach pochodnych stanowią własność Dominion i/lub jej zewnętrznych dostawców.

Dane użytkownika. „Dane użytkownika” oznaczają wszystkie teksty, pliki, dane, dane wyjściowe, programy, informacje lub inne informacje lub materiały, które są własnością lub są licencjonowane przez Klienta lub Użytkowników i przesłane na Platformę. Wszystkie Dane Użytkownika przesłane przez Ciebie na Platformę są licencjonowane lub należą wyłącznie do Ciebie. Dominion może uzyskiwać dostęp do kont Użytkowników, w tym Danych Użytkownika, wyłącznie w celu świadczenia usług Platformy, tworzenia i agregowania zanonimizowanych danych, reagowania na problemy techniczne lub na żądanie Użytkownika. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej (w tym między innymi oprogramowanie, sprzęt, produkty, procesy, algorytmy, interfejsy użytkownika, know-how i inne tajemnice handlowe, techniki, projekty, wynalazki i inne materialne lub niematerialne materiały techniczne lub informacje) w danych użytkownika i sprzęcie. Nie ma żadnych dorozumianych praw, a wszelkie inne prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Umowie, są zastrzeżone. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność (i Dominion nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej) za wszelkie Dane Użytkownika, które tworzysz, przesyłasz lub wyświetlasz podczas korzystania z Platformy oraz za konsekwencje Twoich działań (w tym utratę lub szkody, jakie może ponieść Dominion), robiąc to.

Informacje o prawach własności. Użytkownik zgadza się zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i inne informacje o prawach własności pojawiające się na treściach wyświetlanych na Platformie, w tym między innymi logo Dominion i wymóg uznania autorstwa „powered by Dominion”, jak określono w Dokumentacji. Jakiekolwiek usunięcie lub niezamieszczenie informacji o prawach własności do Danych użytkownika będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej wynikających z niniejszej Umowy.

Sugestie usług.Dominion posiada bezpłatną, ogólnoświatową, bezterminową licencję na używanie lub włączanie do Platformy wszelkich sugestii, pomysłów, próśb o ulepszenia, opinie, rekomendacje lub inne informacje przekazywane przez Użytkowników w związku z działaniem Platformy bez uiszczania opłat o wszelkie dodatkowe świadczenia w związku z tym dla Użytkownika.

CERTYFIKACJA DOKUMENTACJI NALEŻYTEJ STARANNOŚCI KLIENTA („CDD”)

Przyjmują Państwo do wiadomości i rozumieją, że wyznaczony administrator Guernsey musi być w stanie udowodnić otrzymanie procedury należytej staranności wobec klienta („CDD”) zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi obowiązującymi w Baliwacie Guernsey od czasu do czasu i przekazanymi nam od od czasu do czasu w formie „Notatek dotyczących wymagań podręcznika”.

Ponadto potwierdzasz i rozumiesz, że akceptując niniejsze Warunki użytkowania jako użytkownik Platformy Dominion i kontynuując korzystanie z tej Platformy przez cały dotychczasowy okres obowiązywania Umowy, Wyznaczony Administrator Guernsey (od czasu do czasu ) zaakceptował i nadal akceptuje Ciebie jako Odpowiedniego Certyfikatora tak długo, jak długo obowiązuje Umowa.

Jako Odpowiedni Certyfikator, w przypadku gdy wcześniej przesłałeś jakiekolwiek dokumenty CDD na Platformę w celu zaakceptowania lub kontynuowania akceptacji klienta przez Dominion, niniejszym potwierdzasz i poświadczasz, że w czasie i w ramach otrzymywania i przeglądania ich wniosku o Spółka:

 1. Dokumenty zawierające obrazy. W przypadku jakiejkolwiek dokumentacji zawierającej wyraźne zdjęcie posiadacza i mającej służyć jako dowód tożsamości osoby fizycznej: i) widziałeś oryginał dokumentu; ii) Kopia przesłana na Platformę jest wierną kopią tego oryginalnego dokumentu; iii) że zdjęcie zawarte w oryginalnym dokumencie przedstawia prawdziwe podobieństwo do osoby w nim wymienionej; oraz iv) Spotkałeś osobę w nim wymienioną.

 2. Inna dokumentacja.W przypadku wszelkiej innej dokumentacji dostarczonej na potrzeby CDD; i) widziałeś oryginalny dokument; oraz ii) Kopia przesłana na Platformę jest wierną kopią tego oryginalnego dokumentu.

 3. Wszystkie przypadki. We wszystkich przypadkach poświadczasz, w odniesieniu do odpowiedniego dokumentu CDD: i) Data certyfikacji była taka sama jak data wprowadzenia dokumentu do Platformy („Data certyfikacji”); oraz ii) Twoje dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu, były stale aktualizowane na Platformie przez cały czas, aby umożliwić Wyznaczonemu Administratorowi Guernsey poleganie na nich w Dacie Certyfikacji.

Ponadto potwierdzasz i akceptujesz, że aby zostać uznanym za Odpowiedniego Certyfikatora, zapoznałeś się z wymogami CDD Baliwatu Guernsey, przekazywanymi mi od czasu do czasu przez Firmę i Wyznaczonego Administratora Guernsey, w tym wszelkie „Uwagi w sprawie wymagań podręcznika” dostarczanych od czasu do czasu oraz że przesłałeś na Platformę tylko te dokumenty CDD, które w dobrej wierze uważasz za autentyczne i zgodne z nimi.

Jeśli w jakimkolwiek momencie staniesz się podmiotem jakiejkolwiek sankcji karnej, cywilnej i/lub regulacyjnej lub przedmiotem jakiejkolwiek innej sprawy, która może spowodować, że Wyznaczony administrator Guernsey w uzasadniony sposób zakwestionuje Twój status Odpowiedniego Certyfikatora, na przykład obowiązkowe cofnięcie wszelkich uprawnień zawodowych kwalifikacji, niezwłocznie powiadomisz o tym Wyznaczonego Administratora Guernsey. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyznaczony administrator Guernsey może od czasu do czasu sprawdzać jego przeszłość, korzystając z uznanych w branży sankcji i szkodliwego oprogramowania medialnego, i zobowiązuje się do pełnego zastosowania się do wszelkich próśb o informacje, których może wymagać w związku z tym. Ostatecznie rozumiesz, że Twój status Odpowiedniego Certyfikatora pozostaje w wyłącznej gestii Wyznaczonego Administratora Guernsey i zgadzasz się zawsze przestrzegać jego wymagań i ustaleń.

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Privacy.Dominion jest zgodny ze światowymi standardami w zakresie bezpieczeństwa, gromadzenia danych i formatów wymiany danych. Dominion będzie traktować wszystkie posiadane dane jako część Platformy zgodnie z warunkami Polityki prywatności dostępnej na stronie Dominion pod adresem www.dominion-cs.com, z późniejszymi poprawkami i uznanymi za włączone do niniejszej Umowy.

Poufność. W niniejszym dokumencie „Informacje poufne” oznaczają wszelkie poufne i zastrzeżone informacje Strony („Strona Ujawniająca”) ujawnione drugiej Stronie („Strona Otrzymująca”) ustnie lub pisemnie, które są oznaczone jako poufne lub które należy w uzasadniony sposób rozumieć jako poufne, biorąc pod uwagę charakter informacji i okoliczności ich ujawnienia, w tym warunki niniejszej Umowy, Dane Użytkownika, Usługę, Platformę, plany biznesowe i marketingowe, informacje technologiczne i techniczne, informacje o produkcie i procesów biznesowych. Strona Otrzymująca nie ujawni nikomu poza tymi pracownikami lub podwykonawcami Strony Otrzymującej, którzy muszą je znać na mocy niniejszej Umowy, ani nie wykorzysta żadnych Informacji Poufnych Strony Ujawniającej w jakimkolwiek celu wykraczającym poza zakres niniejszej Umowy, z wyjątkiem uprzedniej pisemnej zgody Strony. Każda ze Stron zgadza się chronić poufność Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sam sposób, w jaki chroni poufność swoich własnych zastrzeżonych i poufnych informacji podobnego rodzaju, ale w żadnym wypadku żadna ze Stron nie dołoży mniej niż uzasadnioną staranności w ochronie takich Poufna informacja. Strona Otrzymująca nie ujawni Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, chyba że uzna, że jest to zasadnie konieczne do i) przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub wniosków rządowych, ii) egzekwowania Warunków korzystania z Platformy, w tym dochodzenia w sprawie ich potencjalnych naruszeń , iii) wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób rozwiązywać problemy związane z oszustwami, bezpieczeństwem lub kwestiami technicznymi lub iv) chronić przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Dostawcy, Dominion, Platformy, jej użytkowników lub społeczeństwa i pod warunkiem, że zapewnić Stronie Ujawniającej szybkie powiadomienie o takim przymusowym ujawnieniu (w zakresie dozwolonym przez prawo) oraz uzasadnioną pomoc na koszt Strony Ujawniającej, jeśli Strona Ujawniająca chce zakwestionować ujawnienie. Informacje poufne nie obejmują Danych zanonimizowanych generowanych przez Dominion w wyniku korzystania z Platformy.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PLATFORMA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST, A DOMINION NIE UDZIELA I NINIEJSZYM NIE UDZIELA ŻADNYCH I WSZELKICH INNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. OPROGRAMOWANIE, PLATFORMA, USŁUGI I TREŚCI, W TYM INFORMACJE, NAZWY, OBRAZKI, OBRAZKI, LOGO I IKONY DOTYCZĄCE DOMINION LUB DOSTAWCÓW OSÓB ZEWNĘTRZNYCH LUB Z NIM ZWIĄZANE, SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI UDZIELAMY JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. DOMINION NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI INFORMACJI WYŚWIETLANYCH NA PLATFORMIE.

ANI FIRMA DOMINION ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI, USŁUGODAWCY, PARTNERZY, PRACOWNICY ANI JEJ LICENCJODAWCY ZEWNĘTRZNI NIE GWARANTUJĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE, PLATFORMA, STRONA INTERNETOWA LUB USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD JAKICHKOLWIEK WIRUSÓW LUB INNYCH KODÓW ZANIECZYSZCZAJĄCYCH LUB NISZCZĄCYCH Z NATURY I UŻYTKOWNIKA SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA WDROŻENIE I UTRZYMANIE WYSTARCZAJĄCYCH PROCEDUR, ABY SPEŁNIĆ SZCZEGÓLNE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE DOKŁADNOŚCI WPROWADZANIA I WYDAWANIA DANYCH ORAZ OCHRONY PRZED WIRUSAMI LUB INNYM KODEM, KTÓRY MOŻE ZANIECZYSZCZAĆ LUB ZNISZCZYĆ UŻYTKOWNIKA SYSTEM LUB DANE.

ANI FIRMA DOMINION ANI JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI, DOSTAWCY USŁUG SIECIOWYCH, PARTNERZY, PRACOWNICY ANI JEJ LICENCJODAWCY ZEWNĘTRZNI NIE GWARANTUJĄ, ŻE OPROGRAMOWANIE, PLATFORMA LUB USŁUGI SĄ BEZBŁĘDNE I BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ PRZERW.

ANI DOMINION ANI PLATFORMA NIE JEST PRZEZNACZONA DO UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH, PODATKOWYCH ANI FINANSOWYCH. DOMINION NIE JEST PLANEREM FINANSOWYM, BROKEREM ANI DORADCĄ PODATKOWYM. PLATFORMA PRZEZNACZONA JEST TYLKO DO POMOCY W PLANOWANIU FINANSOWYM. DLATEGO PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK OSTATECZNYCH DECYZJI LUB WDRAŻANIEM JAKIEJKOLWIEK STRATEGII FINANSOWEJ, DOMINION ZDECYDOWANIE ZALECA SKORZYSTANIE Z PORADY U KSIĘGOWEGO LUB INNYCH DORADCÓW FINANSOWYCH, KTÓRZY SĄ W PEŁNI ŚWIADOMI INDYWIDUALNEJ SYTUACJI TWOJEJ LUB TWOICH KLIENTÓW. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKI DOSTĘP I KORZYSTANIE Z PLATFORMY ORAZ JEJ ZAWARTOŚCI ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO.

JEDYNYM PRAWEM LUB ŚRODKIEM ZARADCZYM W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z PLATFORMY LUB JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY.

NINIEJSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI STANOWI PODSTAWOWĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY. ŻADNE KORZYSTANIE Z PLATFORMY NIE JEST UPOWAŻNIONE NA MOCY NINIEJSZEGO ZASTRZEŻENIA.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się, że Dominion nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Platformy przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią. Ty i Klient Dominion niniejszym zgadzacie się bronić, zabezpieczać i zabezpieczać Dominion przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami (w tym honorariami adwokackimi) wynikającymi z roszczeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Platformy, jak również z zaniedbania przestrzegać jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ograniczenie odpowiedzialności. dominion w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej, czy to w ramach umowy, gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) ani w inny sposób, za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe, przykładowe, umowne lub karne szkody, w tym, ale nie ograniczając się do utraty zysków, przychodów lub działalności, wynikającej w całości lub w części z dostępu do platformy, korzystania z platformy lub niniejszej umowy, nawet jeśli firma Dominium została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia niniejszej umowy, odpowiedzialność Dominion wobec użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny i niezależnie od formy działania będzie zawsze ograniczona do 500,00 USD (pięćset dolarów amerykańskich).

wykluczenie szkód następczych i powiązanych. z wyjątkiem winy umyślnej lub oszustwa, żadna ze stron w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne, w tym między innymi za utratę lub niedokładność danych, utratę zysków lub dochodów, przerwę w działalności, jednak powstałych, nawet jeśli został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

ZAKOŃCZENIE

Zakończenie. Niniejsze Warunki obowiązują do momentu ich rozwiązania. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki w dowolnym momencie, powiadamiając Dominion o swoim zamiarze wypowiedzenia niniejszych Warunków i zaprzestania korzystania z Platformy. Dominion może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zwrotu danych zawartymi w tej sekcji. W takim przypadku musisz natychmiast i trwale zaprzestać korzystania z Platformy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu wszystkie udzielone w niej licencje natychmiast wygasają. Postanowienia w paragrafach powyżej oznaczonych jako PRAWA WŁASNOŚCI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI i ODPOWIEDZIALNOŚĆ oraz wszelkie inne warunki, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po wygaśnięciu, pozostaną w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

Rozwiązanie z ważnej przyczyny Dominion może ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać niniejszą umowę, powiadamiając o tym Ciebie i/lub Klienta Dominion, jeśli:

 • Klient Dominion naruszy Regulamin swojego konta w Dominion; lub

 • Łamiesz warunki niniejszej Umowy, a takiego naruszenia nie można naprawić w ciągu 30 dni; lub

 • Wymagane na podstawie ważnego nakazu sądowego lub rządowego; lub

 • Ty lub Klient Dominion naruszycie prawa do użytkowania zawarte w Umowie; lub

 • Ty lub Klient Dominion angażujecie się w jakąkolwiek nieautoryzowaną produkcję, kopiowanie, dystrybucję lub użytkowanie dowolnej części Platformy lub w inny sposób angażujecie się w naruszenie praw własności intelektualnej Dominion; lub

 • Ty lub Klient Dominion nie dostarczycie Danych Rejestracyjnych zgodnie z niniejszą umową;

Zwrot danych.

Na konkretne żądanie Klienta Dominion, złożone w ciągu 90 dni od daty wejścia w życie wypowiedzenia, Dominion udostępni Klientowi Dominion do pobrania plik Danych Użytkownika w wspólnie uzgodnionym formacie. Po takim 90-dniowym okresie firma Dominion nie będzie zobowiązana do przechowywania ani dostarczania jakichkolwiek danych lub materiałów i może następnie według własnego uznania usunąć wszystkie Twoje dane ze swoich systemów lub w inny sposób w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą.

Skutek rozwiązania. Z dniem wejścia w życie rozwiązania niniejszej Umowy: (i) Z zastrzeżeniem punktu 9.3, Dominion natychmiast zaprzestanie zapewniania dostępu do Platformy; oraz (ii) Twoja licencja na korzystanie z Platformy i Usługi wygasa.

ZMIANY UMOWY

Dominion zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie, udostępniając Ci zmienione warunki lub publikując zmienione warunki na Platformie. Zmienione Warunki zaczną obowiązywać w ciągu siedmiu (7) dni od ich opublikowania lub przekazania Użytkownikowi, chyba że wyraźnie zaakceptują Państwo zmienione Warunki wcześniej, klikając przycisk akceptacji. Wyraźna akceptacja przez Ciebie lub dalsze korzystanie z Platformy po wygaśnięciu okresu wypowiedzenia wynoszącego siedem (7) dni będzie stanowić Twoją zgodę na związanie się warunkami zmienionych Warunków. Najnowszą wersję niniejszych Warunków można znaleźć na stronie www.dominion-cs.com. Dominion może w dowolnym momencie zmienić, zmodyfikować, zawiesić lub przerwać dowolny aspekt Platformy. Dominion może również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje lub ograniczyć Twój dostęp do części lub całości Platformy bez powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Użytkownik nie jest zainteresowany, pieniężnie ani w żaden inny sposób, żadną funkcją ani zawartością Oprogramowania.

OGRANICZENIA EKSPORTOWE

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma może podlegać międzynarodowym zasadom regulującym eksport oprogramowania. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych, które mają zastosowanie do oprogramowania i Platformy, a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, użytkowania końcowego i miejsc docelowych, wydanych przez rządy krajowe.

POWIADOMIENIA I TWOJA ZGODA

Wyrażasz zgodę na przekazywanie Ci drogą elektroniczną wymaganych powiadomień, umów i informacji dotyczących Platformy. Dominion przekaże Ci nasze powiadomienia, wysyłając je na adres e-mail, który podałeś nam podczas rejestracji, lub publikując powiadomienia na stronie głównej odpowiedniej strony internetowej odpowiedniej usługi lub platformy. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną, musisz zaprzestać korzystania z Platformy.

ARBITRAŻ

Strony zgadzają się podjąć próbę polubownego rozwiązania wszelkich sporów, najpierw w drodze dyskusji między swoimi kontaktami handlowymi, a następnie w drodze eskalacji do kierownictwa wyższego szczebla. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową, których nie można rozstrzygnąć w drodze negocjacji w dobrej wierze między stronami w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po tym, jak jedna ze stron powiadomi drugą stronę z prośbą o rozmowy w celu rozwiązania takiego sporu, w tym wszelkie kwestie dotyczące jego istnienia, ważność, interpretacja lub wypowiedzenie zostaną ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej. Sąd arbitrażowy składa się z jednego arbitra wyznaczonego przez Strony. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia co do tożsamości arbitra, arbiter zostanie wyznaczony zgodnie ze wspomnianym Regulaminem. Miejscem arbitrażu będzie Guernsey, chyba że strony postanowią inaczej. Językiem arbitrażu będzie język angielski.

PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE

Niniejsza Umowa podlega wyłącznie prawu Guernsey, bez względu na jego normy kolizyjne. W przypadku, gdy procedura arbitrażu zawarta w niniejszym dokumencie nie zakończy się pomyślnie rozstrzygnięciem sporu, sądy znajdujące się na Guernsey będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych. Każda ze Stron niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję takich sądów. Każda ze Stron niniejszym zrzeka się również prawa do procesu z ławą przysięgłych w związku z jakimkolwiek działaniem lub sporem sądowym w jakikolwiek sposób wynikającym z niniejszej Umowy lub z nią związanym. Strony wyraźnie zgadzają się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie będzie miała zastosowania do niniejszej Umowy.

OGÓLNY

Żadne zrzeczenie się, zmiana lub modyfikacja postanowień niniejszych Warunków lub któregokolwiek z warunków zamówienia nie będzie ważna, chyba że zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez przedstawiciela firmy Dominion. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych Warunków zostaną uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków. Nie możesz scedować niniejszych Warunków na żadną stronę trzecią; Niezależnie od powyższego, każda ze Stron może przenieść niniejszą Umowę wraz ze wszystkimi wynikającymi z niej prawami i obowiązkami, bez zgody drugiej Strony, w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją korporacyjną lub sprzedażą całości lub zasadniczo wszystkich swoich aktywów, które nie wiążą się z bezpośrednim konkurent drugiej Strony. Wszelkie próby przeniesienia przez Stronę swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z naruszeniem niniejszej sekcji są nieważne i bezskuteczne. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa jest wiążąca i obowiązuje z korzyścią dla stron, ich odpowiednich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy. Jeśli firma Dominion dostarczyła Ci tłumaczenie angielskiej wersji Warunków, zgadzasz się, że tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie dla Twojej wygody i że angielska wersja Warunków będzie regulować Twoje relacje z Dominion. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między treścią Warunków w angielskiej wersji językowej a treścią tłumaczenia, pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim.

PODSTAWA OKAZJI

Każda ze Stron uznaje i zgadza się, że wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz ograniczenia odpowiedzialności i środków zaradczych zawarte w niniejszej Umowie są istotnymi wynegocjowanymi podstawami niniejszej Umowy oraz że zostały wzięte pod uwagę i odzwierciedlone przy ustalaniu wynagrodzenia, jakie każda ze Stron ma zwrócić na mocy niniejszej Umowy oraz w decyzji każdej ze Stron o zawarciu niniejszej Umowy.

 

 

bottom of page